Politisk flertall stemte ned rådmannens forslag til avslag

Åpning likevel for  ObsBygg Tunga. Eiendomsdirektør Therese Bjørstad Karlsen i Coop Midt-Norge sier seg veldig fornøyd med bygningsrådets vedtak om å legge forslaget til detaljregulering av Tungavegen 26 ut til offentlig ettersyn. Rådmannen hadde innstilt på avvisning av forslaget.

Av Asbjørn Gravås

– Å tillate mer forretning på Tunga vil være i strid med vedtatte kommunale og interkommunale arealplaner. Dette var begrunnelsen for rådmannens anbefaling til bygningsrådet om å avvise reguleringsforslaget for Tungaveien 26 – den tidligere Nortura-eiendommen på Tunga.

Et klart flertall i bygningsrådet – åtte mot tre – hadde imidlertid et annet syn på saken, og støttet sist tirsdag et forslag fra Morten Ellefesen (Frp) på vegne av Frp og Høyre: «Bygningsrådet vedtar å legge forslag til detaljregulering av Tungavegen 26 ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring.»

– Dette vedtaket innebærer jo ikke noe klarsignal for vår plan om å bygge nytt byggvarehus på den tidligere slakteritomta på Tunga. Men at planforslaget blir utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring, er et viktig skritt i den retningen vi ønsker, sier Therese Bjørstad Karlsen.

Eiendomsdirektøren i Coop Midt-Norge er også daglig leder av tomteselskapet Tungaveien 26 AS. 61 prosent av aksjene i dette selskapet eies av Ikea Centres Norge, 39 prosent av Coop Midt-Norge.

Coop Midt-Norge har i mange år ønsket å flytte ObsBygg Lade fra altfor trange lokaler i City Lade. Og tomta etter Nortura-slakteriet (tidligere Bøndernes Salgslag) på Tunga har hele veien vært ønske-alternativet for plassering av ny byggvareforretning.

Arealet som nå ønskes omregulert, er 31 mål stort. Størrelsen på planlagte «Coop ObsBygg Øst» er antydet til 15 000 kvadratmeter.

– Får vi bygge nytt byggvarehus på Tunga til erstatning for det eksisterende på Lade, vil det være bra både for Lade og Tunga, sier Therese Bjørstad Karlsen, og sikter til at området rundt City Lade er adskillig mer trafikkbelastet enn Tunga.