Rådmannen anbefaler bygningsrådet å si nei til flytting av byggvarehus

NABO MED IDRETTEN På denne illustrasjonen er eksisterende og foreslått bebyggelse sammenstilt. Foreslåtte byggegrenser og byggehøyder er vist som hvite volumer. Leangen idrettsanlegg i forgrunnen. (Illustrasjon: Asplan Viak)

– Å tillate mer forretning på Tunga vil være i strid med vedtatte kommunale og interkommunale arealplaner. Med denne begrunnelsen ber rådmannen bygningsrådet avvise reguleringsforslaget som legger opp til nybygg for Coop Obs Bygg på den tidligere Nortura-tomta i Tungaveien 26.

Av Asbjørn Gravås

Coop Midt-Norge (tidligere Trondos) har i mange år syslet med planer om å flytte Obs Bygg fra altfor trange lokaler i City Lade til den nå fraflyttede slakteri-tomta på Tunga. Nortura (tidligere Bøndernes Salgslag) avsluttet sin virksomhet der i fjor sommer, og nå er siste rest av slakterianlegg under riving.

Naboen i nordøst, Ikea, har allerede ført opp et ruvende lagerbygg på det 77 mål store tomteområdet med adresse Tungaveien 26 – som eies i fellesskap av Ikea Centres Norge (61 prosent) og Coop Midt-Norge (39 prosent). Arealet som nå ønskes omregulert (planområdet), er på 31 mål.

VIL BYGGE Eiendomsdirektør Therese Bjørstad Karlsen i Coop Midt-Norge håper at bygningsrådet åpner for flytting av Obs Bygg Øst fra City Lade til Tunga.

– Om reguleringsprosessen får gå sin gang – med positivt utfall for oss – kunne vi ha et nytt og bedre byggvaretilbud klart på østsiden av byen om halvannet års tid, sier Therese Bjørstad Karlsen, eiendomsdirektør i Coop Midt-Norge og daglig leder i tomteselskapet Tungaveien 26 AS, til Bydelsavisa Strinda.

Hva sier politikerne?
Da rådmannen i sitt saksfremlegg til bygningsrådets møte 6. februar anbefalte politikerne å avvise å legge forslaget til detaljregulering av Tungaveien 26 ut til høring og offentlig ettersyn, kom det ikke som noe sjokk på Bjørstad Karlsen. Hun hadde fått signaler på forhånd om at det kunne gå den veien.

– Vi valgte altså likevel å fremme forslaget. Det er jo ikke sikkert at politikerne deler rådmannens oppfatning om at en byggvareforretning ikke passer inn i Tunga-miljøet. Trafikalt og logistikkmessig er Tunga et bedre alternativ enn den nåværende Obs Bygg-lokaliseringen på Lade, sier eiendomsdirektøren i Coop Midt-Norge.

 

Behandling utsatt
I sitt møte 6. februar valgte bygningsrådet å utsette behandlingen av Tungaveien 26-saken til møtet som er berammet til 6. mars.

Det er Asplan Viak som på vegne av forslagsstiller Tungaveien 26 AS har utarbeidet forslaget til  reguleringsplan. Formelt gjelder det omdisponering av det aktuelle arealet fra næringsmiddelindustri til lager, industri, kontor og forretning.

DRIVE THROUGH Selvsagt må en ny, stor byggvareforretning ha en løsning med gjennomkjøring for kjøretøyer som skal laste opp varer. Obs!Bygg er tegnet inn i det sørøstre hjørnet av Nortrua-tomta. (Illustrasjon: Asplan Viak)

15 000 kvm butikk
Nytt «Coop Obs Bygg Øst» er foreslått plassert sørøst på tomta. Størrelsen på byggvareforretningen vil ligge i størrelsesorden 15 000 kvadratmeter.

NORTURA BORTE I denne skissen ruver ennå Nortura-byggene i det foreslåtte planområdet på Tunga. Siste rest av slakterianlegg er nå under riving. (Illustrasjon: Asplan Viak)

«Hele Tunga er under stort press for omdisponering til andre funksjoner enn de som er vedtatt i overordnede planer. Med en transformasjon av Tungaveien 26 til forretning for plasskrevende varer, vil presset øke. En omdisponering vil kunne gi presedens for Tunga som helhet», heter det i rådmannens saksfremlegg. Det siste – faren for presedensvirkning – anser plankonsulent Asplan Viak som lite sannsynlig.