Høyre med helseløfte i valgkampen

BEDRE TILBUD: Mari Holm Lønseth i Høyre Sør-Trøndelag vil gi «friskmeldte» kreftpasienter et bedre tilbud innen helsehjelp, økonomisk og psykososial hjelp, og arbeidsrettet rehabilitering.

Vil gi bedre tilbud etter endt kreftbehandling

STORTINGSVALGET 2017: Kreftpasienter som har vært gjennom tøff behandling skal ikke føle seg som kasteballer i systemet, sier Mari Holm Lønseth i Høyre Sør-Trøndelag. Nylig lanserte partiet hennes et nytt pakkeforløp for kreftpasienter etter endt behandling.

Av Renate Brødreskift

Det nye pakkeforløpet kalt pakke­forløp hjem, ble presentert av helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg for vel to uker siden, da partiet la frem sine ti helseløfter i forkant av høstens stortingsvalg. Pakkeforløp hjem skal inneholde helsehjelp, psyko­sosial og økonomisk hjelp, og arbeidsrettet rehabilitering.
– Noen av de som har hatt kreft blir friske, men noen skal fortsette å leve med kreft hele livet fordi behandlingen holder kreften i sjakk. Mange av disse opplever at tilbudet i kommunen ikke henger sammen, og at de møter fagfolk i primærhelsetjenesten som ikke har kunnskap om deres kreftform og konsekvensene av behandlingen, sier Lønseth, som er 2. kandidat til Stortinget for partiet i Sør-Trøndelag.

Høy prioritet
Høyre gir helseløftene høy prioritet i sitt partiprogram, og Lønseth påpeker at det nye pakkeforløpet vil være en videreutvikling av pakkeforløp-ordningen som regjeringen innførte i 2015. I dag finnes det 28 ulike pakkeforløp for kreft, og i 2016 inngikk 77 prosent av kreftpasienter i Norge i et slikt pakkeforløp.
– Pakkeforløpet betyr at man får en standardisert form for måten man skal få behandling på. Det vil si når man skal utredes, hvem man skal utredes av og hvordan man følger opp sykdomsforløpet videre. Det er også lansert et pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser. Felles for disse to gruppene er at det er mange som har opplevd å bli litt kasteball i systemet, og mange opplever at legen sender deg på en utredning, så blir du sendt videre til en annen. Det er ingen helhet i systemet, sier Lønseth.

Kortere ventetid
– Hvilke resultater har pakkeforløpene gitt til nå?
– Vi ser jo at ordningen har fungert godt. Ventetiden har gått ned og det er flere som får behandling. Det er mange enkeltmennesker som sier at de er veldig fornøyd, og jeg leste en artikkel i Aftenposten om en som ga champagne til legen sin fordi hun var så fornøyd, sier Lønseth. Hun kaller pakkeforløp hjem for et av de mest spennende tiltakene Høyre nå lanserer innen helse.
– For dem dette berører, så berøre det i veldig stor grad. Så det er viktig at vi får det gjennomført. Kreft er dessverre noe som rammer mange, og mange som har gått gjennom en kreftbehandling vil ha både fysiske og psykiske plager.
– Hvilke utfordringer kan tidligere kreftpasienter møte i dag?
– Det er mange som opplever at når de er ferdig med behandling så blir de friskmeldt, men de er ikke friske nok til å gå ut i jobb. De blir ofte overlatt til den kommunale helsetjenesten, der det er noen kommuner som har kreftkoordinatorer og som fungerer godt, men så er det også noen som opplever at helsetilbudet som tar i mot deg ikke har den spisskompetansen på den kreftformen de har hatt. For de enkeltpersonene det gjelder så tror jeg det kan være mye frustrasjon fordi systemet ikke er tilpasset dem, sier Lønseth.

Oppfølging i kommunen
Hun understreker at det er Helsedirektoratets oppgave å utarbeide pakkeforløpet som skal inneholde rehabilitering, oppfølging i kommunene og fra Nav. I tillegg har Høyre et eget kapittel i partiprogrammet for helse som omfatter de pårørendes stilling.
– Pårørende hjelper jo til til en viss grad med helsetjenester, men er også utsatt for psykiske plager. De må få hjelp og oppfølging de også, sier Lønseth.
– Hvordan skal dere sørge for at denne gruppen kreftpasienter får like godt tilbud i alle kommuner?
– Det er Helsedirektoratet som skal sette en norm for kommunene, men kommunene må også være med på å implementere dette. Nå er jo kommuneøkonomien styrket, og den har ikke vært bedre siden forrige årtusen. Det er viktig at kommunene følger opp slik at pasientene får det beste tilbudet uansett hvor de er. Hele poenget er jo at man ikke skal være nødt til å reise, og intensjonen er å ha pasienten i sentrum, sier Lønseth.

Arbeidsrettede tiltak
Hun trekker frem at mange tidligere kreftpasienter opplever at de ikke kan gå tilbake til sin gamle jobb eller jobbe like stor prosentandel som før de ble syke. Lønseth sier det er viktig at både Nav og arbeidsgivere legger til rette slik at man kan bruke den arbeidsevnen man har.
– Noen skal gå tilbake til den jobben de har hatt, og noen skal ut i ny jobb og har behov for omskolering. Det at man ikke lenger kan gjøre det man har gjort før betyr ikke at man har gått ut på dato. Dette er hjelp til å mestre et liv der du fortsatt er syk eller litt frisk. Pakkeforløp hjem er en videreføring av det som allerede er påbegynt og som har fungert godt. Det er jo flere og flere som overlever kreft, og det er jo veldig bra, sier Lønseth.