Flatåshallen klar senhøstes 2018

BYGGEKLARE John-Tore Dreier t.v. og Frode Kvamsøy i Flatås IL har de nødvendige vedtakene på plass, og er klare for å kjøre i gang anbuds- og byggeprosessen som skal gi Flatåsen en etterlengtet idrettshall. I forrige uke ble geotekniske undersøkelser igangsatt på hall-tomta.

Anbudsrunde og valg av entreprenør i løpet av tidligsommeren, byggestart utpå høsten. Om halvannet år skal Flatåshallen – med både fotball- og flerbrukshall – stå ferdig. Flatås IL er byggherre for anlegget, som har en prislapp på 84,5 millioner kroner.

Av Asbjørn Gravås
asbjorn@gravas.net

– Målet er å ha hallen ferdig til månedsskiftet oktober-november 2018, bekrefter leder Frode Kvamsøy og styremedlem John-Tore Dreier i Flatås IL.

Reguleringsplanen som åpner for bygging av en kombinert fotball- og flerbrukshall nordøst for Flatåsen skole, ble sluttbehandlet og vedtatt av bystyret 14. mars. Et par uker senere vedtok årsmøtet i Flatås IL – med 100 mot åtte stemmer – å gå for hallprosjektet som allerede hadde fått kommunens velsignelse.

Onsdag i denne uken behandler bystyret avtaleforslag som regulerer samarbeidet mellom Trondheim kommune og Flatås IL om finansiering/bygging og drift/leie av idrettshall på Flatåsen. Innstillingen fra kultur-, idrett- og friluftslivskomitéen tyder ifølge Kvamsøy og Dreier på at avtalene absolutt blir til å leve med for idrettslaget.

– Greie byråkrater
– Samspillet med idrettsenheten i kommunen har fungert veldig godt, sier de to til Heimdalsbladet.

– Vi vil gjerne ha sagt at kommunaldirektør Ola By Rise, enhetsleder Knut Kvaran, kommunaldirektør Olaf Løberg og rådgiver Grethe Liatun har vært særdeles greie å ha med å gjøre!

Frode Kvamsøy og John-Tore Dreier understreker at hallanlegget slett ikke bare skal møte idrettens behov:

– Vi snakker om et bydelsanlegg, ei storstue for Flatåsen. Et sted å være både for unge og eldre, ikke bare for barn og ungdommer som driver med ballidrett. Sosiale rom og storkjøkken gir nye muligheter.

Ungdomsklubb?
Kanskje blir idéen om en ungdomsklubb på Flatåsen realisert når egnede lokaler blir tilgjengelige? Aktiviteter som bidrar til integrering av innvandrere, kan få plass i nybyggene. Fotball for utviklingshemmede vil være en selvsagt del av tilbudet i en ny hall på hjemstedet til Flatås Lions. En arena for basketball er også ønsket her.

For Flatåsen skole og dens 800-900 elever blir hallanlegget et kjempeløft. Flerbrukshallen vil skolen få disponere på dagtid, fotballhallen også – i deler av skoledagen.

Trondheim kommune skal ifølge avtale som er fremforhandlet, leie fotballhallen i 12 timer og flerbrukshallen i 28 timer per uke. Disse leieinntektene vil langt på vei sette Flatås IL i stand til å betjene den langsiktige gjelden laget vil sitte med etter å ha delfinansiert idrettshallen – 25 millioner kroner.

Leieinntekter vil halleier Flatås IL også få av interne avdelinger og andre klubber som bruker hallen. Fotball er den desidert største Flatås-aktiviteten, men håndball er i vekst.

TO HALLER Et mellombygg i glass vil binde flerbrukshallen t.v. sammen med den bredere fotballhallen som får plass mellom Flatåsen skole og kunstgressbanen. (Illustrasjon: Selberg Arkitekter)

43 pst. offentlig støtte
Flatås IL bidrar også til hall-finansieringen med 5,9 millioner kroner i egenkapital. Spillemidler og momskompensasjon utgjør i overkant av 30 millioner kroner, direkte tilskudd fra Trondheim kommune 16,9 millioner kroner. Samlet offentlig støtte utgjør snaue 43 prosent av total utbyggingskostnad. Summen på 84,5 millioner kroner inkluderer såkalte rekkefølgekostnader og moms.

Inni fotballhallen blir det anlagt en kunstgressbane på 40 m x 60 m. For å få plass til hallbyggene må eksisterende kunstgressbane forskyves 10 meter mot øst og 17 meter mot nord. Langs utendørsbanen er det planlagt en 100 meters løpebane og en enkel hoppbane for tresteg og lengde.

Fortau skal bygges langs Flatås-enget, og mellom det nye fortauet og kunstgressbanen blir det parkeringsareal med plass til 30 biler.

Sjekker grunnen
Allerede i forrige uke ble geo-tekniske undersøkelser igangsatt på hall-tomta ved Flatåsen skole. Til å forestå den videre prosessen akter Flatås IL å hyre inn en profesjonell byggeleder. Målet er å gå ut med en anbudsinnbydelse i mai, og deretter få valgt hovedentreprenør ved månedsskiftet juni-juli.

– Ingen av de nærmeste borettslagene har hatt innsigelser mot hallprosjektet. Vi hører at de tvert imot venter verdistigning på boligene når hallen kommer på plass. At ungdommen får et stede å oppholde seg, oppfattes nok som et pluss. Med parkanlegg i stedet for hullete asfalt blir også utearealene forskjønnet, påpeker Flatås ILs Frode Kvamsøy og John-Tore Dreier.

(Illustrasjon: Selberg Arkitekter)

(Illustrasjon: Selberg Arkitekter)